btg-supply สมุนไพรกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก

ที่นี่มิผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกำจัดปลวก และ น้ำยากำจัดปลวก ให้เลือกมากมาย เช่น

น้ำยากำจัดปลวก อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก ซันตาน่า น้ำยากำจัดปลวก อาร์เจนด้า
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่า ออยล์ สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิเนต สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มินัส

ชื่อสินค้า ไซเปอร์ซุส 250 อีซี
รหัสสินค้า TC-010
จำนวน

 ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวก

ไซเปอร์ซุส 250 อีซี

ใช้ป้องกันและกำจัดปลวก และแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น แมลงสาบ แมลงวัน

ไซเปอร์ซุส 250 อีซี สูตรประสิทธิ ป้องกันปลวกใต้ดิน

ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ : (ไซเพอร์เมทริน) Cypermethrin 25% w/v

วิธีใช้ : สำหรับการก่อสร้าง

หลังจากปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วใช้ ไซเปอร์ซุส 250 อีซี ตามอัตราส่วนผสมข้างต้น เทราดหรือ

พ่นลงดินบริเวณที่จะเทคอนกรีตให้ทั่วโดยใช้เครื่องพ่นที่มีแรงดันต่ำ (ประมาณ 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ในอัตรา 5 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร ควรเทพื้นคอนกรีตให้เสร็จภายในวันเดียวกัน (หากไม่สามารถเทพื้น

คอนกรีตให้เสร็จวันนั้นได้) ให้ใช้แผ่นพลาสติกโพลีเอททีลีนปูคลุมพื้นที่ดังกล่าว) หลังจากนั้นให้เทราด

หรือฉีดพ่น ไซเปอร์ซุส 250 อีซี รอบริเวณแนวพื้นคอนกรีต

1. ใช้ฉีดท่อ (Rodding) ไซเปอร์ซุส 250 อีซี ที่ผสมน้ำแล้วเข้าไปในดินในอัตรา 5 ลิตรต่อความยาว

    1 เมตร (ลึก 30 เซนติเมตร) หรือ

2. ขุดร่องกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร ให้ทั่วเอาดินที่ขุดจากร่องมาคลุกกับ ไซเปอร์ซุส

    250 อีซี ที่ผสมแล้วให้ทั่ว ในอัตรา 5 ลิตรต่อความยาวร่อง 1 เมตร แล้วนำเอาดินที่คลุกแล้วใส่กลับลง

    ไปในร่อง หรืออาจใช้วิธีค่อยๆ นำดินใส่กลับลงไปในร่อง แล้วนวดดินนั้นให้ทั่ว ขณะที่ใส่กลับในร่องด้วย

    อัตราข้างต้น

วิธีใช้ : สำหรับอาคารที่สร้างเรียบร้อยแล้ว

เจาะรูพื้นที่อาคารและพื้นคอนกรีตบริเวณโดยรอบให้ห่างกันจุดละ 20-30 เซนติเมตร แล้วพ่นอัด ไซเปอร์ซุส

250 อีซี ตามอัตราส่วนผสมข้างต้น โดยใช้เครื่องพ่นแรงดันต่ำ (ประมาณ 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ลงไปใต้พื้น

คอนกรีตที่เจาะทั้งในและนอกอาคาร ในอัตราส่วน 5 ลิตร ต่อ 1 รู

สำหรับฉีดพ่นพื้นผิวกำจัดแมลงคลาน ใช้ ไซเปอร์ซุส 250 อีซี จำนวน 10 มิลลิลิตร ผสมกับน้ำให้ได้ 1 ลิตร

ผสมให้เข้ากันก่อนนำไปใช้ แล้วนำส่วนผสมที่ได้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตรต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร ฉีดพ่นตาม

ทางเดิน ซอกมุม ที่หลบซ่อนของแมลงทั้งใน และนอกอาคาร

สำหรับฉีดพ่นพื้นผิวกำจัดแมลงบิน ใช้ ไซเปอร์ซุส 250 อีซี จำนวน 10 มิลลิลิตร ผสมกับน้ำให้ได้ 1 ลิตร

ผสมให้เข้ากันก่อนนำไปใช้ แล้วนำส่วนผสมที่ได้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตรต่อพื้นที่ 40 ตารางเมตร ฉีดพ่นตาม

แหล่งเกาะพักของแมลง ในห้องครัว และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ

รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต